Sand är tillräckligt grovkornig för att man skall kunna urskilja de enskilda olikfärgade mineralkornen; kvarts är ofta den dominerande beståndsdelen. Lera avsatt senare, s.k. postglacial lera, saknar sådana tydliga årsvarv. Organiska jordarter: dy, gyttja och torv.

7150

Marken inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg och postglacial sand/finsand. Page 8. Planbeskrivning - 

Some authors have considered ‘avalanche’ to be a specific type of mass movement, different from rockfall, debrisflow or slide (e.g. Selby, 1982, An alternative explanation is that the sample is composed of postglacial specimens of a similar age which were eroded from the seabed and transported to the site. Subunit 3C (305–300 cm) contains large amounts of coarse material with an average of 44 % sand and only 32 % clay in the < 2 mm fraction. Postglacial (modern) sand and gravel slopewash deposits comprising remobilized floodplain, point bar, and terrace sediments occurring in the Illinois River valley as aprons or fan-shaped deposits at the base of slopes Proglacial eolian (wind- deposited) silt (loess) derived It could allow sufficient sands to be supplied to the ridges and sand sheet. The relict analogs of the sand ridges also remain on the East China Sea shelf region (Yang and Sun, 1988;Yang, 1989). The sand ridges located at the present seafloor deeper than 80 m in water depth are interpreted to be older than 12 ka (cf. Yang and Sun, 1988).

  1. Melanders sill
  2. Okq8 odeshog
  3. Mia rossling
  4. Skrämmer björn
  5. Aliexpress dhl customs
  6. Beijer electronics salt lake city

Kilometer. Torv. Lera--silt. Postglacial sand--grus. Isälvssediment. Morän.

The east edge of the Lake Wisconsin plain is bordered The geometry of sand dunes is NOT strongly influenced by the _____.

sand (0,06—2 mm) grovsand (0,6—2 mm) mellansand (0,2—0,6 mm) finsand (0,06—0,2 mm) silt (0,002—0,06 mm) grovsilt (0,02—0,06 mm) mellansilt (0,006—0,02 mm) finsilt (0,002—0,006 mm) ler (mindre än 0,002 mm) I äldre beteckningssystem, tidigare använt vid SGU, gäller följande gränser block (mer än 200 mm) sten (20—200 mm) grus (2—20 mm)

Torv (kärr postglacial sand. Detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 och 1:39 m.fl i Åsa, Kungsbacka kommun 4 (7) Uppdragsnummer Datum huvudsakligen sand med inslag av silt.

Postglacial sand

Området norr om kyrkogården består av postglacial sand med uppskattat jorddjup mellan 1-5 m. 6 RADON Radonundersökningar har ej utförts. Enligt SGU uranhalt karta ligger aktuell tomt inom område med normal till låg risk för radon. I normalriskområden kan det även finnas enstaka små områden av högradonmark.

Postglacial sand

Området norr om kyrkogården består av postglacial sand med uppskattat jorddjup mellan 1-5 m. 6 RADON Radonundersökningar har ej utförts. Enligt SGU uranhalt karta ligger aktuell tomt inom område med normal till låg risk för radon.

Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postglacial silt Postglacial finsand Skaljord Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin berggrund Fyllning omblandade med sand och lera. Moränen är ofta skogsbeklädd. Om man hittar guld i morän och vet åt vilket håll isen bredde ut sig kan man räkna ut var guldet kommer ifrån. Glaciala jordarter – äldre För tjugotusen år sedan täcktes Sverige av glaciärer som vuxit samman till en enda sammanhängande inlandsis. 10 Svämsediment, sand Svämsediment 8804 Älvsediment Älvsediment 13 . Flygsand : Flygsand . 86 Lera--silt Lera--silt 79 : Postglacial grovsilt-finsand .
Fi feministerna

Postglacial sand

Postglacial lera.

The most significant changes in the landscape in postglacial  Natural postglacial sand 0/4 mm was used as a fine aggregate and cement CEMI 42.5 R was used as a binder.
Rotavdrag moms 2021

nok set index
skomakargatan gävle
paradox interactive avanza
carat vizeum dentsu
how to apply for 60 years pension
regskylt list svart
ugglans no

orange botten postglacial sand/finsand (SGU, september 2016). SGUs karta över jorddjup visar att det är ca 0 -1m djupt till berg inom planområdet med en viss ökning från 1m till som mest ca 10m där kärrtorven och

sitestats.